Добре дошли в нашия Web сайт!


Проект "Юношески музикално-драматичен театър "Ромале"" се осъществява благодарение на предоставена финансова помощ с договор по програма „Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства” от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН .


За неговото реализиране отговорност имат двата партньора - Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" и Детски център "Феникс - 2000" град Сандански .

Цели на проекта:


  1. Социализиране и интегриране на децата и учениците от ромски произход чрез провеждане на извънкласни форми на работа;
  2. Умело използване дарбите и таланта да децата от ромски произход с цел задържането им в училище;
  3. Създаване на етническа толерантност, търпимост и солидарност сред всички ученици в гимназията;
  4. Създаване на нагласа за смислен труд сред ромските деца и премахване на социалния паразитизъм;
  5. Промяна на отрицателни обществени нагласи, стериотипи и страхове, прояващи се понякога сред голяма част от населението в страната ни по отношение на ромските малцинства / Изграждане на позитивен образ на ромското малцинство;
  6. Повишаване авторитета на ЗПГ „Кл. Тимирязев” сред ромското население и подобряване на вързките между училище- учител – родител .

Задачи на проекта:


- създаване на ромски юношески музикално-драматичен театър с използване на сценично, музикално и танцово изкуството на ромите;
- намаляване броя на отпадналите деца от ромски произход;
- съхранение, развитие и популяризиране на ромските традиции и култура;
- мотивиране на ромските ученици за училищна и извънучилищна дейност и изява;
- насърчаване на творческите заложби на талантливи ромски деца.

Дейности


Провеждане на кастинг за подбор на деца от българси и ромски произход.
Закупуване на необходимото оборудване - музикални инструменти.
Проектиране и изработка на костюми за участниците.
Разработване и подготовка на сценки от ромската литература и традиции с музикално- хореографска обработка.
Провеждане на репетиции по утвърден график.
Изяви на театъра в:
- Празник на лозаря "Трифон Зарезн";
- Пролетен бал на гимназията;
- Ден на Европа;
- Концерти на Детски център;
- Ден на чуждите езици, проведен под наслов "Свят без граници";
- Патронен празник на гимназията;
- Годишен спектакъл на Детски център "Феникс -2000";
- Изяви, свързани с 80 годишния юбилей на град Сандански.
Отразяване на дейностите по проекта в медиите и Интернет

Резултати


Най-добре говорят аплодисментите -Шоу с тарамбуки